Kesalahan Dalam Membaca Al-Quran

Kesalahan Nyata

 • Menukarkan sesuatu huruf kepada huruf yang lain
 • Menukarkan baris kepada baris yang lain
 • Membariskan huruf yang sukun (mati) atau mensukunkan huruf yang berbaris
 • Menambah huruf atau menghilangkan huruf pada kalimah
 • Menambah kadar harakat pada bacaan yang tidak terdapat harakat atau menghilangkan harakat pada bacaan yang ada harakat

Kesalahan Tersembunyi

 • Membaca sebutan mad dengan kadar panjang yang tidak tepat
 • Membaca sesuatu kadar mad dengan cara yang tidak sama
 • Mengabaikan bacaan yang terdapat unsur dengung
 • Membaca dengung pada bacaan yang tiada dengung
 • Menipiskan huruf yang perlu dibaca tebal (Tafkhim)
 • Menebalkan huruf yang perlu dibaca nipis (Tarqiq)
 • Tidak menyebut sesuatu huruf mengikut makhraj dan sifatnya yang tepat selagi mana sebutannya tidak bertukar pada huruf yang lain